KOHTI PAREMMIN VOIVAA SUOMEA

Perustulo olisi merkittävä parannus pienituloisten ja epävarman toimeentulon varassa olevien asemaan. Se toisi vakaan pohjan toimeentulolle ja eri elämäntilanteiden mukaan joustavan turvan,
jonka varassa olisi helpompi liikkua esimerkiksi palkkatyön, yrittäjyyden, opiskelun, apurahatyön ja perhe-elämän välillä. Perustulo on jokaiselle täysi-ikäiselle kuuluva vastikkeeton etuus, joka korvaisi kaikki sitä pienemmät nykyiset tuet. Tarvitsemme sosiaaliturvan pohjaksi eheän ja kattavan turvaverkon, joka ei kyykytä eikä erottele ihmisiä sen mukaan, mikä on heidän kulloinenkin asemansa työmarkkinoilla.

Kasvavat terveys- ja hyvinvointierot on katkaistava. Tämä tapahtuu ennen kaikkea vahvistamalla julkisia peruspalveluita, jotta kukaan ei jää palveluiden ulkopuolelle. Lapsiköyhyyden torjuminen on yksi keskeisistä tavoitteista. Ei avata haavoittuvimmassa asemassa olevien palveluja yhä enempää yksityisille markkinoille ja suuryritysten voitontavoittelulle. On aika palauttaa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus perusasioihin.

Oikeus hyvään vanhuuteen on ihmisoikeus. Vanhusten hoivan huutavat puutteet on korjattava.
Säädetään lailla hoitajamitoitus, jonka tulee olla vähintään 0,7 hoitajaa hoidettavaa kohti. Vahvistetaan valvontaa, rajoitetaan voitontavoittelua hoivapalveluissa ja luodaan valtakunnallinen
hoivahälytysjärjestelmä, jolla työntekijät ja läheiset voivat ilmoittaa turvallisesti ja nimettömästi laiminlyönneistä ja rikkomuksista. Perustetaan vanhusasiainvaltuutetun virka.

On aika purkaa epätasa-arvon rakenteet. On aika tehdä tilaa jokaisen ihmisen oikeudelle olla oma itsensä. On murskattava lasikattoja ja tehtävä loppu rasismista, syrjinnästä ja häirinnästä. On luotava Suomi, jossa ei ole “meitä” ja “heitä”, vaan yhdenvertaisia ihmisiä sukupuoleen, ihonväriin, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai mihin tahansa inhimilliseen ominaisuuteen katsomatta.

Uudistetaan perhevapaat tasa-arvoisemmiksi ja joustavammiksi. Luodaan perhevapaamalli, jossa
molemmille vanhemmille on kiintiöity oma 6 kuukauden vapaa, jonka lisäksi 6 kuukautta vanhemmat voivat jakaa keskenään. Kaikkia perhevapaita voisi pitää osissa ja yhdistää siten joustavasti lastenhoitoa ja osa-aikatyötä: esimerkiksi nostaa puolikasta vanhempainrahaa kaksinkertaisen ajan.

Turvataan vammaisten ihmisten oikeus yhdenvertaiseen, itsenäiseen elämään. Sen perustana ovat esteetön ympäristö ja kommunikaatio, osallisuus, yhdenvertaisuus ja itsemääräämisoikeus. Vammaispalveluihin taataan riittävät resurssit.

Translaki on uudistettava vastaamaan perus- ja ihmisoikeuksia. Lopetetaan pakkosterilointi ja otetaan käyttöön sukupuolen juridinen vahvistaminen omalla ilmoituksella. Sukupuolen korjaushoidot tulee erottaa sukupuolen juridisesta vahvistamisesta. Tunnustetaan kolmas sukupuoli ja otetaan käyttöön sukupuoleton henkilötunnus.

Torjutaan äärimmäistä köyhyyttä ja eriarvoisuutta maailmassa. Niin paljon kuin Suomessa onkin
tehtävää, emme saa sulkea silmiä ja ovia niiltä, joiden asiat ovat paljon huonommin. Tehdään Suomesta vihdoin vastuullinen Pohjoismaa: nostetaan kehitysyhteistyön määrärahat YK:ssa määriteltyyn 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta.