KOHTI UUTTA TYÖTÄ JA TURVAA

Koulutuksella ja osaamisella turvataan osaava työvoima. Puute osaavasta työvoimasta jarruttaa eniten yritysten palkkauspäätöksiä. Satsaamalla koulutukseen ja tutkimukseen voidaan kaikkein parhaiten turvata edellytykset myönteiselle työllisyyden ja tuottavuuden kehitykselle seuraavina vuosikymmeninä. Ulotetaan koulutuslupaus aina työuran loppuun saakka. Pitkään työelämässä
mukana olleille tulee tarjota mahdollisuus päivittää ja uudistaa osaamistaan eläkkeelle asti.

Parannetaan työn mahdollisuuksia joustaa yksilön tilanteen mukaan: lasten ollessa pieniä, ikääntyvien vanhempien tarvitessa hoivaa, työkyvyn heikentyessä tai eläkeiän lähestyessä. Helpotetaan mahdollisuutta osa-aikatyöhön, mikä edistää työssä jatkamista sekä ehkäisee työuran päättymistä tai keskeytymistä. Tehdään työnteosta entistä kannattavampaa. Siirrytään kohti perustuloa, joka takaa perusturvan kaikissa elämäntilanteissa ja jota sen päälle tienatut eurot eivät leikkaa.

Uudistetaan työvoimapalveluja tukemaan yksilöllisemmin kunkin työnhakijan tarpeita. Ihminen voi tarvita niin työvoima- kuin sosiaalipalveluja tai koulutusta elämäntilanteensa mukaan. Räätälöidään palvelut ihmisen elämäntilanteen mukaan. Esimerkiksi päihde- tai mielenterveysongelmista kärsivä voi tarvita ensin rauhaa toipumiseen ennen kuin palaa työmarkkinoille. Pidetään huoli, että kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeilua ja harjoittelua ei käytetä työvoiman korvaajana. Luodaan laadullinen kriteeristö työvoimakoulutuksille ja valmennuksille. Pidetään huolta mielenterveyskuntoutujien ja vammaisten oikeuksista työhön ja palkkaan.

Tarjotaan yrityksille palvelut yhden luukun periaatteella. Uudistamalla yritystuet, ottamalla digitalisaation haltuun ja sijoittamalla vihreään talouteen julkinen sektori voi toimia moottorina, joka vauhdittaa talouden uudistumista. Uudistetaan yritystuet siirtämällä painopiste pieniin kasvuhakuisiin yrityksiin sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan. Valjastetaan julkiset hankinnat vauhdittamaan päästöttömään yhteiskuntaan siirtymistä ja edellytetään hankinnoissa vastuullisuutta ja verojen maksamista.

Helpotetaan työperäistä maahanmuuttoa ja kotoutumista. Suomi tulee väestön vanhetessa ja syntyvyyden laskiessa tarvitsemaan maahanmuuttajia työmarkkinoille yhä enemmän. Tarvitaan niin työperäisen maahanmuuton helpottamista kuin vahvoja panostuksia kotoutumiseen. Helpotetaan ulkomaalaisten työntekijöiden palkkaamista luopumalla työvoiman saatavuusharkinnasta, nopeuttamalla työlupakäytäntöjä sekä lisäämällä ulkomailla hankitun pätevyyden tunnustamista. Turvapaikanhakijoiden hakeutumista kieli-, ammatti- ja korkeakouluopintoihin tuetaan ja näihin hakeutumiseen annetaan aktiivista ohjausta. Helpotetaan ulkomaalaisten työntekijöiden palkkaamista luopumalla työvoiman saatavuusharkinnasta, nopeuttamalla työlupakäytäntöjä sekä lisäämällä ulkomailla hankitun pätevyyden tunnustamista.